MENU
PRZED ZAKUPEM
PO ZAKUPIE
STREFA KLIENTA
INFORMACJE
KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POWRÓT
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Oświadczenie o ochronie danych
Ochrona prywatności jest dla nas niezmiernie ważna. W związku z tym dokonując wszelkich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych (takich jak np. zbieranie, przetwarzanie czy przekazywanie danych), przestrzegamy przepisów europejskiego i krajowego prawa ochrony danych osobowych. Niniejsze oświadczenie umożliwi użytkownikom uzyskanie rozeznania w zakresie tego, które spośród danych osobowych są pozyskiwane na naszych stronach internetowych, w jaki sposób dane te są wykorzystywane i przekazywane, gdzie użytkownicy mogą uzyskać informacje w zakresie powierzonych danych oraz jakie środki bezpieczeństwa są przez nas podejmowane w celu ochrony danych.
I. Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (administrator)
Administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem stron internetowych sklepu eZamel.pl jest: Hurtownia Elektryczna "ELEKTROZET", Wola Sosnowa 45, 87-890 Lubraniec, tel. 690 900 801, email: sklep@ezamel.pl.
Zapytania w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz dochodzenia praw osób, których dane dotyczą (por. poniżej) należy kierować na wskazany wyżej adres Administratora danych.
II. Dane zbierane i przechowywane w celu sprawnego korzystania z witryny
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"), takie jak np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu jak również adres IP.

Dane osobowe użytkowników są zbierane i wykorzystywane tylko w zakresie niezbędnym dla zapewnienia dostępu do poprawnie funkcjonującej strony internetowej oraz dla dostarczania treści i świadczenia usług. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się co do zasady jedynie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzednie uzyskanie zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne na mocy przepisów ustawy.

Dane użytkowe
Podczas korzystania z strony internetowej eZamel.pl zbierane są następujące dane, przy czym ich przechowywanie służy wyłącznie celom wewnętrznym dotyczącym systemu oraz celom statystycznym, tzw. dane użytkowe:
Nazwy odwiedzanych stron, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i domeny żądającej dostępu, data i godzina dostępu, używane wyszukiwarki, nazwy pobranych plików i zanonimizowany adres IP klienta, dane e-commerce (zamówione produkty, cena, liczba).

Dane te są również przechowywane w plikach logowania (logfiles) systemu. Nie dotyczy to adresów IP urządzenia użytkownika lub innych danych umożliwiających przyporządkowanie danych do użytkownika. Nie ma miejsca przechowywanie tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne w celu sprawnego korzystania ze strony internetowej. W tym celu adres IP urządzenia użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji.

Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane. W przypadku utrwalania danych dla celów udostępniania strony internetowej ma to miejsce wraz z każdorazowym zakończeniem sesji.

Utrwalanie danych służące udostępnianiu strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach logowania (logfiles) jest absolutnie konieczne. W konsekwencji użytkownikowi nie przysługuje w tym zakresie możliwość sprzeciwu.

Rejestracja
Na stronie internetowej użytkownik ma możliwość zarejestrowania się poprzez podanie danych osobowych. Wprowadzone dane zostają przesyłane i przechowywane przez firmę. Przekazywanie danych osobom trzecim nie ma miejsca. W ramach procesu rejestracji przetwarzane są następujące dane:
Pełne imiona i nazwisko klienta, wzgl. pełna nazwa oraz forma prawna firmy, adres e-mail, adres do rachunku oraz adres dostawy, numer telefonu.

W momencie rejestracji zbierane są nadto następujące dane:
login, data i godzina, data i godzina utworzenia profilu, adres IP.

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku wyrażenia zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli rejestracja służy wykonaniu umowy, której stroną jest użytkownik, lub podjęciu działań prowadzących do zawarcia umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Rejestracja użytkownika jest dobrowolna, umożliwia dogodny dostęp, wgląd w historię zamówień i dane osobowe zapisane w profilu klienta. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie zakładania konta klienta, może bez przeszkód dokonać zamówienia jako gość.

Dane są usuwane, jak tylko nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

W przypadku danych zebranych podczas procesu rejestracji dla celów wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dane są usuwane wówczas, gdy nie są one już niezbędne dla wykonania umowy. Również po zawarciu umowy może wystąpić konieczność przechowywania danych osobowych dotyczących strony umowy, aby spełnić obowiązki wynikające z umowy lub ustaw.

Zobowiązania ciągłe wymagają przechowywania danych osobowych w okresie obowiązywania umowy. Nadto wymagane jest przestrzeganie terminów gwarancyjnych oraz przechowywanie danych dla celów podatkowych. To, jakie okresy przechowywania muszą zostać zachowane, nie jest ogólnie stwierdzalne lecz podlega ustaleniu w każdym poszczególnym przypadku w stosunku do każdej zawartej umowy i każdej strony umowy.

Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie pod adresem email sklep@ezamel.pl usunąć swój profil lub dokonać zmian w przechowywanych danych, które go dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe, o ile usunięcie danych nie koliduje z wiążącymi zobowiązaniami umownymi lub ustawowymi.

Formularz kontaktowy
Na stronie internetowej eZamel.pl udostępniony jest formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownik ma możliwość bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą. W tym wypadku zbierane dane osobowe to wyłącznie imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dla celów przetwarzania danych użytkownik jest proszony w trakcie wysyłania wiadomości o udzielenie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponadto odsyła się do treści niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.

Alternatywnie możliwe jest nawiązanie kontaktu za pomocą podanego do wiadomości adresu e-mail.

W tym przypadku zbierane są dane osobowe dotyczące użytkownika nadesłane w wiadomości e-mail. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania, podane dane kontaktowe umożliwiają kontakt z użytkownikiem. Nie ma miejsca wykorzystanie tychże danych dla celów reklamowych lub przekazywanie tych danych podmiotom trzecim.

Podstawą prawną przetwarzania danych nadesłanych do nas przy użyciu formularza kontaktowego lub przy użyciu poczty e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli nawiązanie z nami kontaktu ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z maski wprowadzania danych służy jedynie do celów rozpatrzenia i opracowania zgłoszenia. W przypadku nawiązania kontaktu za pomocą wiadomości email, zachodzi również związany z tym niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Dane są usuwane, jak tylko nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. W odniesieniu do danych osobowych zebranych przy pomocy maski wprowadzania danych, a także danych, które zostały przekazane w wiadomości e-mail, ma to miejsce wówczas, gdy poszczególna konwersacja z użytkownikiem jest zakończona. Konwersacja z użytkownikiem jest zakończona z chwilą, w której z okoliczności wynika, że przedmiotowy stan faktyczny został w pełni wyjaśniony.

Zebrane dodatkowo w trakcie procesu przesyłania dane osobowe są usuwane najpóźniej w terminie 7 dni.

Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych pod adresem e-mail sklep@ezamel.pl. Jeżeli użytkownik kontaktuje się za pomocą wiadomości e-mail, może on w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. W takim przypadku konwersacja z użytkownikiem nie może być kontynuowana.

W wypadku zaistnienia powyższego przypadku, usunięte zostają wszystkie dane osobowe zebrane w wyniku nawiązania kontaktu przez użytkownika.
III. W jaki sposób dane są wykorzystywane i ewentualnie przekazywane podmiotom trzecim
Przekazane dane osobowe wykorzystywane są w celu odpowiedzi na zapytania, a także na potrzeby realizacji zamówienia w sklepie internetowym. Dotyczące użytkownika dane osobowe wykorzystywane są w celu sprawdzenia wypłacalności użytkownika wyłącznie w sytuacji, gdy realizacja zamówienia polega na świadczeniu wcześniejszym, np. w przypadku zamówienia z odroczonym terminem płatności.

Przekazywanie lub innego rodzaju udostępnianie dotyczących użytkownika danych osobowych na rzecz podmiotów trzecich następuje wyłącznie, jeśli udostępnianie to jest niezbędne do wykonania umowy lub do celów rozliczeniowych, względnie do dokonania płatności (przykładowo dostawcy usług wysyłkowych lub dostawcom usług płatniczych) lub jeżeli Użytkownik wyraził swoją zgodę na udostępnianie tych danych.
IV. Środki bezpieczeństwa podejmowane w celu ochrony danych osobowych użytkownika
Firma wprowadziła szereg środków bezpieczeństwa, aby w odpowiednim zakresie i w adekwatny sposób chronić dane osobowe.

Bazy danych są chronione przez zastosowanie fizycznych, technicznych i proceduralnych środków bezpieczeństwa, które ograniczają dostęp do informacji obejmujących dane osobowe wyłącznie do osób upoważnionych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. System informacyjny znajduje się za zaporą programową (oprogramowanie firewall), aby uniemożliwić dostęp z innych sieci połączonych z Internetem. Dostęp do danych osobowych udzielany jest wyłącznie pracownikom, którzy potrzebują informacji w celu wykonania określonego zadania. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

Podczas zbierania i przesyłania danych za pośrednictwem stron internetowych firma korzysta ze standardowej technologii szyfrowania SSL. Dane osobowe przekazywane są w ramach procesu zamawiania za pomocą szyfrowania SSL, rozpoznawanego przez symbol kłódki w przeglądarce oraz na pasku adresu z dodatkiem "https://".

Zaleca się, aby użytkownik nigdy nie przekazywał hasła dostępu do stron internetowych osobom trzecim, a także regularne zmienianie hasła. Nadto nie należy wybierać hasła dostępu pokrywającego się z hasłem, które stosuje się na innych stronach internetowych w celu uzyskania dostępu chronionego hasłem (konto e-mail, bankowość internetowa itp.). Po opuszczeniu strony internetowej należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę, aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom dostępu do konta Klienta.

W ramach komunikacji za pomocą poczty e-mail firma nie gwarantuje całkowicie pełnego bezpieczeństwa danych osobowych.
V. Wysyłka materiałów reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. subskrypcja newslettera)
Użytkownik ma możliwość zamówienia bezpłatnego newslettera (biuletynu). W tym celu przekazywane są następujące dane osobowe podane przez użytkownika w masce wprowadzania danych w trakcie dokonywania zgłoszenia: adres e-mail.

Ponadto podczas subskrypcji newslettera zbierane są następujące dane:
1. adres IP komputera wywołującego,
2. data i godzina rejestracji.

Użytkownik rejestrując się do newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadcza tym samym, iż zapoznał się z informacją zawartą w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W ramach przetwarzania danych osobowych przekazanych do celów wysyłki newslettera, dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych po zarejestrowaniu do newslettera w przypadku uprzedniego udzielenia zgody przez użytkownika (przez osobę, której dane dotyczą) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Zbieranie danych osobowych w postaci adresu e-mail użytkownika służy doręczaniu newslettera.

Zbieranie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu użyciu usług lub wykorzystywanego adresu e-mail.

Dane są usuwane, jak tylko nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest zatem przechowywany tak długo, jak długo subskrypcja newslettera jest aktywna.

Subskrypcja newslettera może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie przez danego użytkownika. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link.

W ten sposób wyrażone zostaje również wycofanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji dokonywanej dla celów subskrypcji newslettera.
VI. Pliki Cookies
Na stronach internetowych firma wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Cookies stanowią małe ilości danych w postaci informacji tekstowych wysyłane przez serwer do przeglądarki użytkownika. Są one przechowywane tylko na dysku twardym w urządzeniu użytkownika. Ciasteczka mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je zapisał i otrzymuje informacje na temat tego, co i kiedy przeglądał użytkownik na danej stronie internetowej. Cookies identyfikują jedynie adres IP komputera i nie przechowują żadnych innych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko. Dane zapisane w cookies nie są przypisane do innych danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp).

Firma używa cookies, aby kształtować stronę internetową w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika. Niektóre elementy strony internetowej wymagają, aby wykorzystywana przeglądarka mogła być identyfikowana również po zmianie strony.

Nadto firma używa na stronie internetowej plików cookie umożliwiających analizę zachowań użytkowników w trakcie przeglądania strony.

Zebrane w ten sposób dane osobowe dotyczące użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków. Dlatego przypisanie danych do użytkownika uruchamiającego stronę nie jest już możliwe. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkowników.

Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez powyższe pliki do urządzenia użytkownika. Powyższych zmian ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika (zwykle w zakładce "opcje" lub "ustawienia" w menu przeglądarki). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Przy użyciu banera pojawiającego się przy pierwszym wyświetleniu strony internetowej eZamel.pl, który odsyła do niniejszego oświadczenia o ochronie danych, użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy wyraża zgodę na wykorzystywanie ciasteczek, czy też zgody takiej nie udziela.

Wyrażając zgodę za pośrednictwem baneru użytkownik zezwala na umieszczenie ciasteczek na urządzeniu końcowym i przetwarzanie ich do celów wskazanych w Oświadczeniu o ochronie danych. W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1. powyżej. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody do momentu jej wycofania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie oraz plików cookie służących dokonywaniu analiz jest art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Celem wykorzystywania niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Wszelkie ograniczenia mają wpływ na niektóre funkcjonalności na stronie internetowej sklepu. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka została ponownie rozpoznana nawet po zmianie strony.

Dane osobowe dotyczące użytkowników zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Wykorzystanie plików cookie przeznaczonych do celów analitycznych ma na celu poprawę jakości strony internetowej i umieszczanej na niej treści. Dzięki plikom cookie przeznaczonym do celów analitycznych firma analizuje zachowania klientów: w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co pozwala na stałą optymalizację oferty.

Powyższe cele odpowiadają uzasadnionemu interesowi w przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Ciasteczka są przechowywane na komputerze użytkownika i stamtąd przekazywane na stronę internetową eZamel.pl. Użytkownik ma pełną kontrolę nad wykorzystaniem ciasteczek. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie ciasteczek. Przechowywane ciasteczka mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Może to również następować automatycznie. Jeśli wykorzystywanie ciasteczek zostanie zdezaktywowane w odniesieniu do strony internetowej, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.
VII. Wykorzystywanie usług marketingowych i analitycznych
Google Analytics
Firma korzysta z Google Analytics, usług analizy oglądalności stron internetowych oferowanych przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie” (ciasteczka), tj. pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej (por. pkt 9.). Wygenerowane przez cookies informacje o korzystaniu z niniejszej strony internetowej są co do zasady przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google, jednakże tylko w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje informacje dla celów analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora innych usług związanych z korzystaniem ze strony. Adres IP przekazany w ramach Google Analitycs za pośrednictwem przeglądarki nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że w takim przypadku użytkownik utraci możliwość korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny.

Użytkownik może zapobiec przekazywaniu swoich danych Google poprzez instalację dodatku do przeglądarki internetowej, który można pobrać pod adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl (dodatek dostępny dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 8-11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera).

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Google Analytics oraz zakres warunków korzystania z usług, a także obowiązującej polityki prywatności, znajduje się pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html ewentualnie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Na stronie eZamel.pl wykorzystywane jest Google Analytics z rozszerzeniem anonimowego IP, wobec czego adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej, w celu wykluczenia jakiegokolwiek powiązania z konkretnymi osobami.

Google AdWords Conversion Tracking
Przedsiębiorstwo wykorzystuje Google AdWords Conversion Tracking, usługę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Po kliknięciu w reklamę AdWords wyświetlaną przez Google, przechowywany jest tzw. conversion tracking cookie (plik cookie służący śledzeniu konwersji) na urządzeniu użytkownika. Powyższy plik cookie ważny jest przez 30 dni i nie zawiera żadnych danych osobowych, które w jakikolwiek sposób mogłyby zidentyfikować użytkownika.

Za pomocą convertion tracking zarówno sklep eZamel.pl, jak również Google może rozpoznać, na które reklamy AdWords użytkownik kliknął i czy został przekierowany na stronę sklepu za pośrednictwem tej reklamy, o ile użytkownik odwiedził stronę i termin ważności cookie jeszcze nie upłynął. Firma otrzymuje od Google indywidualny plik cookie, który różni się od plików cookie innych klientów tej usługi Google, wobec czego firma ma możliwość dokonać pomiaru zasięgu tylko w odniesieniu do własnego pliku cookie, a nie wszystkich stron internetowych klientów Google AdWords. Plik cookie służy do generowania własnych statystyk konwersji dotyczących klientów odwiedzających własne strony internetowe za pośrednictwem reklam AdWords.

Użytkownik ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec udziału w Google AdWords Conversion Tracking, w tym celu należy wyłączyć funkcję przechowywania plików cookie Google Tracking, wybierając odpowiednie ustawienie na poziomie przeglądarki. Wówczas użytkownik nie będzie uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji na temat Google AdWords Conversion Tracking, szczegółów przetwarzania danych za pośrednictwem tej usługi oraz polityki prywatności Google znajduje się na stronie https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Wszystkie usługi są wykorzystywane do celów reklamowych i marketingowych w celu uatrakcyjnienia oferty sklepu i zapewnienia przyjemnego doznania dokonywanych zakupów. Jak opisano powyżej odnosząc się do poszczególnych rodzajów wykorzystywanych usług firma traktuje poważnie prawo do ochrony danych osobowych, które dotyczą użytkownika, czego wyrazem jest przysługujące prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania wszystkich oferowanych usług, o czym z góry użytkownik zostaje poinformowany za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia o ochronie danych. Podstawą prawną wyżej wymienionych operacji przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
Prawa użytkownika w stosunku do administratora dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych, ich sprostowanie, ograniczenie przetwarzania i usuwanie
Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo bezpłatnego dostępu do własnych danych osobowych, do informacji o źródle tych danych, ich odbiorcach i celach ich przetwarzania za pośrednictwem strony internetowej eZamel.pl. Nadto przysługuje użytkownikowi prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które dotyczą użytkownika, o ile występują ku temu prawne przesłanki.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które użytkownik dostarczył administratorowi. Firma ma obowiązek dostarczenia pliku w formacie csv export zawierającego dane dotyczące przetwarzania danych klienta.

Obowiązek powiadomienia
Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator jest zobowiązany do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Użytkownikowi przysługuje prawo bycia poinformowanym o tych odbiorcach.

Prawo do sprzeciwu
Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych użytkownika opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator ma obowiązek zaprzestania przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów użytkownika, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych, dane nie mogą być przetwarzać do powyższych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Prawo do wycofania oświadczeń zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wszelkie udzielone firmie zgody ze skutkiem na przyszłość korzystając z podanych danych kontaktowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na użytkownika. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
  1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,
  2. jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub
  3. opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika.
Decyzje te jednakże nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (2), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.
IX. Zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych z danej przyczyny i bez zapowiedzi. W związku z tym zalecane jest regularne czerpanie informacji na tej stronie internetowej o wszelkich ewentualnych zmianach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
Szukasz pomocy lub porady?
Nasz zespół specjalistów jest po to, by pomóc Ci na każdym etapie.
Nie ważne czy jesteś elektrykiem, majsterkowiczem czy właścicielem dopiero co wybudowanego domu - Masz pytania? Zadzwoń i porozmawiaj z Nami.
+48 690 900 801
Telefon
od Pn do Pt w godz. 9.00 - 16.00
w soboty oraz dni wolne od pracy (w tym
w niedziele handlowe) infolinia nieczynna
Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo Państwa transakcji
Certyfikat SSL
Państwa dane są w pełni chronione dzięki Certyfikatowi SSL, a połączenie z naszym sklepem internetowym jest całkowicie bezpieczne (128-bitowe szyfrowanie danych).
Przelewy24
Lider branży Płatności Internetowych w Polsce. Wszystkie transakcje zabezpieczane Certyfikatami SLL, 3D Secure Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode.
eZamel.pl
NASZ PUNKT HANDLOWY
Adres: Wola Sosnowa 45
Adres: 87-890 Lubraniec
Telefon: +48 690 900 801
Email: sklep@ezamel.pl
Mapa
mBank: PL 24 1140 2004 0000 3002 7484 3029
Przelewy - Ikony
SIEĆ SKLEPÓW ELEKTRYCZNYCH
EZAMEL.PL
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE